TRẠI ĐỘI TRƯỞNG ĐỘI PHÓ 2018

Miền Tây Nam Hoa Kỳ – Trại Đội Trưởng Đội Phó kỳ 4 của HƯỚNG ĐẠO VIỆT NAM Miền Tây Nam Hoa Kỳ đã được tổ chức suốt 3 ngày 16, 17 và 18 tháng 3 vừa qua, tại đất trại Ronald W. Casper Wilderness Park, San Juan Capistrano, với khoảng 250 trại sinh.